ТЕЗИСЫ НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ

Науково-практичний журнал Асоціації аритмологів України «Аритмологія», № 2 (26) 2018

 

ФІБРИЛЯЦІЯ ПЕРЕДСЕРДЬ І ХРОНІЧНІ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ:
ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ У СВІТЛІ РЕКОМЕНДАЦІЙ EHRA 2018 РОКУ

 

В.А. Потабашній, В.І. Фесенко

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Кривий Ріг

 

Комбінація хвороб серця і печінки виникає за трьома сценаріями: хвороби серця, які впливають на печінку; хвороби печінки, що впливають на серце; ураження серця і печінки, що об’єднані єдиною етіологією. Особливі труднощі виникають при лікуванні пацієнтів з аритміями на тлі цирозів печінки, що пояснюється несприятливим впливом гемодинамічних порушень на функцію печінки, токсичною дією антиаритміків на печінку, несприятливою взаємодією між ліками тощо. У пацієнтів з фібриляцією передсердь (ФП) у поєднані з цирозами печінки виникають питання відносно стратегії ведення ФП - чи відновлювати синусовий ритм за допомогою антиаритміків, чи регулювати темп шлуночкових скорочень. Найболючише питання – чи застосовувати антикоагулянти для попередження тромбоемболічних ускладнень, зокрема кардіоемболічних інсультів, і які використовувати антикоагулянти.

Мета – вивчити ефективність лікування ФП у пацієнтів з компенсованим цирозом печінки з використанням НОАК ривароксабану згідно з останніми рекомендаціями Європейського кардіологічного товариства – Асоціації серцевого ритму (EHRA) та ритмокору.

Матеріал і методи. Протягом 2017–2018 років найбільше інформації з цієї проблеми містилося в рекомендаціях EHRA з антитромботичної терапії пацієнтів з ФП. Згідно з цими рекомендаціями нами обстежено і проліковано 12 пацієнтів з компенсованим цирозом печінки, група А за шкалою Чайлд – П’ю. У 8 (66,7 %) випадках ФП була персистуючою, у 4 (33,3 %) – постійною. При фіброезофагодуодуноскопії неускладнені варикозні вузли стравоходу виявлено у 6 (50 %) випадків. Окрім ФП у 10 (83,3 %) пацієнтів реєструвалася часта шлуночкова екстрасистолія. Пацієнтам з персистуючою ФП застосована стратегія відновлення синусового ритму шляхом ЕКВ з наступним прийомом аміодарону. За шкалою CHA2DS2-VASc ризик інсульту був високим (4,1±1,17 балу), а HAS-BLED дорівнював 2,6±0,31 балу. При постійній ФП з метою корекції частих шлуночкових екстрасистол призначали ритмокор по 2 капсули 3 рази на добу. Як антикоагулянт застосовували НОАК ривароксабан 15 мг на добу.

Результати. При аналізі результатів встановлено, що при персистуючій ФП ЕКВ була успішною у 6 (75,0 %) випадків. У 4 (25 %) пацієнтів відновлення синусового ритму було нестійким. При постійній ФП прийом ритмокору сприяв зменшенню кількості шлуночкових екстрасистол в середньому на 56 %. Застосування ривароксабану у дозі 15 мг на добу у жодному випадку не супроводжувалося геморагічними ускладненнями.

Висновки. У пацієнтів з ФП на тлі компенсованого цирозу печінки комплексна терапія з використанням ривароксабану та ритмокору є безпечною і відповідає останнім рекомендаціям EHRA 2018 року.

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТА ЭТАЦИЗИН У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ РИТМА БЕЗ ВЫРАЖЕННОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА

 

Е.Н. Романова, О.С. Сычев

ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии имени акад. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины», Киев

 

Цель – оценить эффективность и безопасность применения препарата этацизин на фоне синусового ритма у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий (ФП) и/или желудочковой и предсердной экстрасистолией.

Методы исследования: клиническое обследование, ЭКГ в покое с интервалографией, измерение артериального давления (АД), биохимия крови (АСТ, АЛТ, креатинин, билирубин, электролиты), общий анализ крови, ХМ-ЭКГ для оценки аритмии и ишемических изменений, тредмил-тест, ЭхоКГ. После назначения первой таблетки этацизина 50 мг через 2 часа проводиться ЭКГ для оценки развития проаритмий. Назначение поддерживающей дозы 50 мг 3 р/день. Повторная консультация и проведение ЭКГ с интервалографией через 3 дня. Повторное проведение ЭхоКГ через 3 дня. При достижении антиаритмического эффекта проводится поддерживающая терапия в индивидуально подобранных дозах (1 табл. 3 р./сут.). Больные наблюдались на протяжении 6 месяцев.

Результаты. В исследование включено 182 пациента без выраженных структурных изменений миокарда, средний возраст больных составил (52±1,2) года. ИБС имела место у 53 % больных, артериальная гипертензия – у 59 %, а миокардиофиброз у 47 % пациентов. Симптомы СН не более І стадии наблюдались у 85 %.

Выявлено, что кратность рецидивов пароксизмов ФП на фоне приема этацизина радикально уменьшилась к месяцу приема этацизина и отмечался стойкий антиаритмический эффект препарата на протяжении полугода приема (с одного раза в (4±1,2) дня до назначения препарата, до одного раза в (11,8±0,6) дня на фоне лечения к месяцу приема и до одного раза в (12±0,7) дней к полугоду приема исследуемого антиаритмического средства). Длительность пароксизмов ФП на фоне приема препарата уменьшилась (на 58 %) уже к месяцу его приема и этот эффект также сохранялся к полугодовой точке протокола исследования. На фоне приема исследуемого препарата выявлено достоверное уменьшение как суправентрикулярных (на 96,9 % к месяцу приема и на 97,4 % к 6 месяцам приема) так и желудочковых экстрасистол (на 78,5 % через месяц терапии и на 88,2 % через 6 месяцев). К месячной и полугодовой точке мы не получили прироста по показателям времени нагрузки и мощности, однако выявлена достоверность по уменьшению количества суправентрикулярной экстрасистолии (на 60 %), а через месяц приема препарата на нагрузке перестала фиксироваться групповая суправентрикулярная экстрасистолия, этот же эффект отмечался и через 6 месяцев приема этацизина.

Мы зарегистрировали развитие блокады правой ножки пучка Гиса в 2 % случаев, уширение комплекса QRS более 25 % от исходного – 1,2 % и трансформация ФП в трепетание предсердий в 1,8 %. При выявлении выше указанных явлений препарат отменяли. Эти явления появлялись уже на 3-4 день приема этацизина. Выявили диплопию у 12 %, которая исчезла на 5-7 сутки приема препарата. «Сетку» перед глазами отмечали 11 % больных, однако она не доставляла выраженного беспокойства. Головная боль и/или головокружение встречалась у 3 % пациентов. Онемение языка (за счет местного анестезирующего действия препарата) – у 2 %. Тошнота имела место у 2 %, а шум в ушах – 1 %.

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИИ ВАЛЬСАРТАН/АМЛОДИПИН/ГИДРОХЛОРОТИАЗИД У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И НАРУШЕНИЯМИ РИТМА СЕРДЦА

 

Е.Н. Романова, О.С. Сычев

ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии имени акад. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины», Киев

 

Цель – оценить антигипертензивную эффективность фиксированной комбинации вальсартан/амлодипин/гидрохлортиазид у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и предсердными нарушениями ритма (предсердная экстрасистолия и фибрилляция предсердий), переносимость и побочные эффекты препарата.

Методы исследования. Клиническое наблюдение и сбор анамнеза, ЭКГ в покое с интервалографией; офисное измерение АД; биохимия крови (АСТ, АЛТ, креатинин, билирубин, электролиты), общий анализ крови; ХМ-ЭКГ с оценкой вариабельности сердечного ритма (ВСР); АД-мониторинг; тредмил-тест; ЭхоКГ. Суточное мониторирование АД у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) проводилось на синусовом ритме. Проводились парные исследования до назначения препарата и на фоне лечения фиксированной комбинации вальсартан/амлодипин/гидрохлортиазид через 14 дней.

Результаты. В исследование включено 60 пациентов с суправентрикулярными нарушениями ритма на фоне артериальной гипертензии. Больных разделили на две группы в зависимости от выявленного вида нарушений ритма: в первую группу вошли пациенты с суправентрикулярной экстросистолией (СВЭ), требующей медикаментозной коррекции (30 пациентов); во вторую группу – пациенты с персистирующей или пароксизмальной формой ФП (30 больных). Группа с СВЭ была на восемь лет «моложе» группы пациентов с ФП. Стаж АГ в этой группе был в 2 раза меньше и составлял четыре с половиной года, тогда как группа с ФП имела анамнез АГ почти 10 лет. Стоит отметить, что в обеих группах пациентов АГ была выявлена у некоторых больных впервые: в группе с СВЭ первичный диагноз АГ установлен у 34 % пациентов, а в группе с ФП – у 58 % больных. Пациенты с известным диагнозом АГ не все принимали антигипертензивные препараты (АГП), причем в группе с ФП их число было чуть больше одной трети (38 %). В группе с СВЭ две трети пациентов принимали АГП (66 %). Однако, у всех пациентов требовалась коррекция данной терапии, т.к. не было достигнуто целевых показателей АД как по систолическому, так и по диастолическому АД. Для выбора антиаритмического препарата в группе пациентов с ФП использовались Украинские рекомендации по ведению больных с ФП. Учитывалось наличие структурных заболеваний миокарда, степень выраженности гипертрофии миокарда и признаки сердечной недостаточности

Выводы.

  1. В группе с СВЭ на фиксированной комбинации вальсартан/амлодипин/гидрохлортиазид получено снижение САД и ДАД в дневные часы (на 14 и 15 % соответственно), а также САД и ДАД в ночные часы (на 12,5 и 5,4 % соответственно). В группе с ФП эта динамика была более выражена: снижение САД и ДАД днем на 18,8 и 16,8 % соответственно, и снижение САД и ДАД ночью на 13,9 и 10,6 % соответственно.
  2. На фоне приема фиксированной комбинации вальсартан/амлодипин/гидрохлортиазид получен дополнительный антиаритмический эффект как в группе с СВЭ так и в группе с ФП, что доказывает необходимость коррекции АД у пациентов этого профиля. Так же мы отметили улучшение профиля вегетативной нервной системы уже на первом этапе после назначения ААП, эта же тенденция сохранилась на фоне приема исследуемого препарата.
  3. На фоне коррекции АД с помощью фиксированной комбинации вальсартан/амлодипин/гидрохлортиазид получен прирост мощности выполненной нагрузки, а также снижение показателей САД и ДАД как в исходе, так и на высоте нагрузки.