ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ФУРАМАГ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ЛЕЧЕНИИ УРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
А. З. Журавчак, М. П. Мельничук, М. Д. Дячук

Журнал СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА №3 (65), 2016

 

А.З. Журавчак, М.П. Мельничук, М.Д. Дячук

ДНУ «Науково-практичний центр клінічної та профілактичної медицини» Державного управління справами, м. Київ

 

Мета дослідження: уточнення клініко-лабораторної ефективності препарату Фурамаг та вивчення особливос­тей його дії у прооперованих урологічних хворих. Матеріали та методи. У статті проаналізовано досвід за­стосування препарату Фурамаг у післяопераційному ліку­ванні 135 чоловіків із малоінвазивними втручаннями на пе­редміхуровій залозі (трансуретральна резекція, лазерна абляція), нирках (черезшкірні та мінічерезшкірні неф- ролітотрипсії), з дренуванням верхніх сечових шляхів ка­тетерами-стентами та дренуванням сечового міхура, не пов’язаних із втручаннями на передміхуровій залозі. Фу­рамаг було використано у дозах 50 та 100 мг тричі на добу як монотерапію або у поєднанні з антибіотиком. Ефек­тивність лікування оцінювали за наявністю клінічних симп­томів та за результатами лабораторних аналізів сечі. Результати. Встановлена висока клінічна ефективність (95%) лікування препаратом Фурамаг, підтверджена лабо­раторними даними елімінація мікроорганізмів була дося­гнута у 92,2% випадків.

Заключення. Препарат Фурамаг рекомендується до клінічного використання у післяопераційний період при ма- лоінвазивних урологічних втручаннях.

Ключові слова: інфекція сечових шляхів, післяопераційне лікування, Фурамаг.

Незважаючи на швидкий розвиток малоінвазивних тех­нологій в урології і суттєве зменшення кількості відкри­тих оперативних втручань вибір препаратів для післяопе­раційної антибактеріальної терапії все ще є складним зав­данням. У першу чергу, це зумовлено розвитком та зростан­ням резистентності мікроорганізмів до існуючих антибак­теріальних медикаментів. Під час вибору препарату слід вра­ховувати не лише резистентність наявних у пацієнта штамів, але й можливість розвитку такої резистентності в майбут­ньому при неадекватному його застосуванні. З іншого боку, правильний вибір препарату ускладнений великою кількістю лікарських засобів на фармацевтичному ринку. Важливим аспектом антибактеріальної терапії є її вартість. Сьогодні фінансові труднощі відчувають як більшість пацієнтів, так і медичні заклади, котрі надають спеціалізова­ну урологічну допомогу.

У цих умовах вигідно вирізняються антибактеріальні препарати нітрофуранового ряду, які застосовують в уро­логії вже понад півстоліття. Зацікавленість ними дещо зни­зилася після широкого впровадження у клінічну практику фторхінолонів і почала повторно зростати з початку 2000-х років, коли стала набирати актуальності проблема антибіот- икорезистентності. Адже відомо, що частота резистентності мікрофлори до препаратів нітрофуранового ряду практично не змінилася протягом тривалого періоду їхнього застосу­вання і складає менше 1% для неускладнених та близько 3% для ускладнених інфекцій сечових шляхів [1, 2].

Останнім представником цієї групи антимікробних препаратів є Фурамаг. Він містить фуразидін калію (роз­чинна форма фурагіну), гідроксикарбонат магнію та карбонат калію. Завдяки такому поєднанню складових, а також формі випуску (у капсулах) Фурамаг не руйнується у кис­лому середовищі шлунка, збільшуючи абсорбцію в тонкій кишці і відповідно підвищуючи антибактеріальну ак­тивність [3]. Біодоступність препарату Фурамаг у 2,5-3 ра­зи вища, ніж Фурагіну, що дозволяє отримати бажаний те­рапевтичний ефект при застосуванні його в менших дозах (Фурамаг - 50 мг, Фурагін - 100 мг) та зменшити кількість побічних дій. При порівняльному дослідженні фарма­кокінетики препаратів встановлено, що концентрація фуразидіну в сечі після вживання капсули Фурамагу у 5-6 разів вища, ніж при застосуванні таблетки Фурагіну в однаковій дозі [4]. Окрім цього, Фурамаг має ряд інших корисних відмінностей від антибіотиків. Зокрема, він не пригнічує, а активізує імунітет, оскільки у лікувальних дозах стимулює лейкопоез і збільшує здатність лейкоцитів до фагоцитозу мікроорганізмів [5]. Фурамаг діє на грампозитивні і грам- негативні мікроби, у тому числі резистентні до антибіот­иків. По відношенню до E.coli, Proteus morganii, Proteus mirabilis і Staphylococcus spp. Фурамаг активніший, ніж інші нітрофурани. Відзначається висока у порівнянні з іншими антимікробними препаратами активність до Enterococcus faecalis і Staphylococcus spp [6]. Резистентність до Фурама­гу розвивається дуже повільно. І нарешті, на відміну від ан­тибіотиків Фурамаг практично не пригнічує корисну мікрофлору кишечнику.

Механізм дії препарату полягає в порушенні клітинного дихання і біосинтезу нуклеїнових кислот мікроорганізмів, придушенні циклу Кребса. Відбувається руйнування обо­лонки мікроорганізмів. Під впливом дії препарату Фурамаг під час руйнування мікроорганізмів виділяється менше ток­синів, а терапевтичний ефект досягається швидше [4]. При вживанні 50 мг препарату його максимальна концентрація в крові спостерігається через 3 год та зберігається протягом 6 год, в сечі він з’являється через 2-4 год. Слід зазначити, що концентрація препарату в сечі вища, ніж у крові [8].

У зв’язку з наведеними вище характеристиками та ан­тимікробним спектром дії препарат Фурамаг широко засто­совують в урологічній практиці [9, 10].

Мета дослідження: уточнити клініко-лабораторну ефек­тивність препарату Фурамаг та вивчити особливості його дії у прооперованих урологічних хворих за результатами ретро­спективного аналізу.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Під спостереженням знаходились 135 хворих чоловіків, які були прооперовані в хірургічному центрі ДНУ «Науко­во-практичний центр клінічної та профілактичної медици­ни» ДУС з лютого 2014 по травень 2016 року.

Серед них 45 хворим виконано лазерну абляцію чи трансуретральну резекцію ПЗ з приводу її доброякісної гіперплазії (група 1). Черезшкірні та мінічерезшкірні неф- ролітотрипсії каменів нирок проведені 60 хворим (група 2). Ще 22 хворим проведено тривале (понад 2 тиж) дренування верхніх сечових шляхів катетерами-стентами з різних при­чин (група 3) і у 8 пацієнтів (група 4) встановлено катетер Фолея у сечовий міхур у випадках, не пов’язаних з втручан­нями на ПЗ (оптична уретротомія, гостра затримка сечі з відтермінуванням хірургічного лікування). Вік хворих ста­новив від 18 до 78 років. Усім хворим було проведено бак­теріологічне дослідження посіву сечі. Результати даних досліджень наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Переважна більшість пацієнтів була інфікована E.coli, Enterococcus faecalis та Proteus mirabilis. В усіх випадках виз­начали чутливість виділеної мікрофлори до Фурамагу. У більшості випадків вона була високою (74,1%) та помірною (21,6%). І лише у 5 (4,3%) випадках відзначали відсутність чутливості наведених вище мікроорганізмів до препарату (табл. 2).

Таблиця 2

Лікування хворих проводили за двома схемами. Пацієнтам, у яких виявляли збудник у достовірній кількості (105 в 1 мл і більше), призначали Фурамаг у поєднанні з ан­тибіотиком, до якого була встановлена чутливість за резуль­татами посіву сечі. Пацієнтам, у яких не виявлено росту мікрофлори чи виявлено в незначній кількості (менше 105 в 1 мл) Фурамаг призначали в якості монотерапії, як препарат післяопераційної профілактики.

В обох схемах лікування препарат Фурамаг застосовува­ли в дозі 50 мг тричі на добу. При масі тіла пацієнта понад 90 кг одноразову дозу препарату збільшували до 100 мг. Три­валість лікування становила від 7 до 15 діб. Усі хворі добре переносили препарат Фурамаг. Лише у 3 (2,2%) пацієнтів відзначали незначну нудоту, проте в жодному випадку не ви­никло потреби відміни препарату.

Ефективність лікування оцінювали за динамікою клінічних симптомів, специфічних для інфекційного ура­ження органів сечовидільної системи, а також за результа­тами лабораторних аналізів крові та сечі (загальний аналіз, бактеріологічний посів сечі) (табл. 3).

Таблиця 3

У результаті прове­деного лікування у пацієнтів зникло 95% клінічних симп­томів, що були наявні на початку лікування, у 91,1% ви­падку кількість лейкоцитів у сечі прийшла до норми. Такі клінічні та лабораторні показники досягнуті завдяки ефек­тивному звільненню хворих від сечової інфекції. Результа­ти контрольних посів в сечі наведені у табл. 4.

Таблиця 4

ВИСНОВКИ

Таким чином, досвід використання препарату Фурамаг у лікуванні урологічних хворих після найбільш типових опе­рацій свідчить про його високу ефективність та низьку час­тоту побічних ефектів.

Найбільша чутливість до препарату Фурамаг виявлена у E.coli, Enterococcus faecalis та St. Epidermidis, які найчастіше

зустрічаються у даної категорії пацієнтів і становлять до 80% діагностованих збудників сечової інфекції.

Застосування препарату Фурамаг у післяопераційному лікуванні урологічних хворих дозволяє ефективно ліквіду­вати сечову інфекцію та запобігти її виникненню у неінфікованих хворих.

Опыт применения препарата Фурамаг в после­операционном лечении урологических больных А.З. Журавчак, М.П. Мельничук, М.Д. Дячук

Цель исследования: уточнение клинико-лабораторной эффектив­ности препарата Фурамаг и изучение особенностей его действия у прооперированных урологических больных.

Материалы и методы. В статье проанализирован опыт применения препарата Фурамаг в послеоперационном лечении 135 мужчин после малоинвазивных вмешательств на предстательной железе (трансуре­тральная резекция, лазерная абляция), почках (чрезкожные и минич- резкожные нефролитотрипсии), с дренированием верхних мочевых путей катетерами-стентами и дренированием мочевого пузыря, не связанным с операциями на предстательной железе. Фурамаг ис­пользовали как монотерапию или в сочетании с антибиотиком. Эф­фективность лечения оценивали за наличием клинических симпто­мов и за результатами лабораторных исследований мочи. Результаты. Установлена высокая клиническая эффективность (95%) лечения препаратом Фурамаг, подтвержденная лабораторными данны­ми элиминация микроорганизмов была достигнута в 92,2% случаев. Заключение. Фурамаг рекомендуется к клиническому использо­ванию в послеоперационный период при малоинвазивных уроло­гических вмешательствах.

Ключевые слова: инфекция мочевых путей, послеоперационное ле­чение, Фурамаг.

Experience of Furamag usage in postoperative treatment of urological patients

А. Zhuravchak, М. Melnychuk, М. Diachuk

The objective: establising efficacy of Furamag treatment by clinical and laboratory data in operated urological patients.

Patients and methods. In the article is analysed the experience of postoperative Furamag usage in 135 men after miniinvasive opera­tions on the prostate gland (transurethral resection, laser ablation), kidneys (percutaneous and minipercutaneous nephrolithothripsy), with upper urinary tract drainage (stents) and with bladder drainage (by another nonprostatic reasons). Furamag was prescribed as monotherapy or together with antibiotic. The treatment efficiency was assessed clinically by absence of specific symptoms and with the help of laboratory urine data.

Results. According to treatment results was determined high clin­ical efficiency of Furamag (95%). Microbe elimination rate was 92,2%.

Conclusions. The authors recommend the use of Furamag postopera­tively in miniinvasive surgical treatment of patients with urological diseases.

Key words: urinary tract infection, postoperative treatment, Furamag.

Сведения об авторах

Журавчак Андрей Зиновьевич - ГНУ «Научно-практический центр клинической и профилактической медицины» Государственного управлениями делами, 01014, г. Киев, ул. Верхняя, 5; тел.: (044) 254-68-04. E-mail: zhura_67@yahoo.com

Мельничук Максим Петрович - ГНУ «Научно-практический центр клинической и профилактической медицины» Государственного управлениями делами, 01014, г. Киев, ул. Верхняя, 5

Дячук Михаил Дмитриевич – ГНУ «Научнопрактический центр клинической и профилактической медицины»

Государственного управлениями делами, 01014, г. Киев, ул. Верхняя, 5

Список літератури

  1. Фурамаг - в лечении воспали­тельных заболеваний мочевыводя­щей системы // Руденко А.В., Пиро­гов В.О. // Урология (Киев), 2003; 1: 17-23.
  2. The Sanford Guideto Antimicrobial Therapy / D.N. Gilbert [etal.]. - 38th ed. - 2008. - P. 215.
  3. Схема лікування неускладнених захворювань сечовидільних шляхів у дорослих // Палій І.Г., Шифріс І.М, Шевченко Ю.М // Вісник Вінницького держ. мед. ун-ту. - 2002. - № 2. - С. 490-492.
  4. Basic&Clinical Pharmacology /G. Katzung. - 9th ed. - McGraw- Hill, 2009. - P. 820-826.
  5. Clinician’s Pocket Drug Reference / L.G. Gomella, S.A. Haist. - McGraw- Hill, 2004. - P. 127-129.
  6. The Washington Manual™ of Medical Therapeutics / D.H. Cooper et al //32nd ed. - Lippincott Williams&Wilkins, 2007. - P. 354.
  7. Tarascon Pocket Pharmacopoeia. - Loma Linda, 2010. - 336 p.
  8. Применение фурамага у больных хирургического профиля // Климен­ко В.Н., Варвашеня В.Н., Фуш- тей В.Г., Тугушев А.С. // Актуальні питання фармацевтичної науки та практики. - Запоріжжя. - 2003. - Вип. ІХ. - С. 269-272.
  9. Применение фурамага при ле­чении острого пиелонефрита / Па­сечников С.П., Митченко М.В. // Урология. - 2002. - №4. - С.   16-20.
  10. Применение препарата Фурамаг в комплексном лечении хроническо­го простатита //Горпинченко И.И., Сударников И.В., Нуриманов К.Р., Хруленко С.П. //Здоровье мужчины. - 2003. - №1. - С. 40-42.